GEP

 

 

Een Europese richtlijn, richtlijn EEG 91/414 regelt de erkenning van de gewasbeschermingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik. Deze richtlijn, bepaalt de eisen van waaraan de proeven inzake werkzaamheid, selectiviteit, … moeten voldoen die met het oog op de erkenning van een gewasbeschermingsmiddel op dat middel worden verricht.

Tevens eist de richtlijn dat alle proeven van die soort worden uitgevoerd door een officiële proefinstelling of door een officieel erkende instelling. Concreet betekent dit dat elke instelling die geen officiële instelling is en dergelijke biologische proeven wil uitvoeren moet beschikken over een Belgische erkenning waaruit blijkt dat het de Goede Proefmethoden (GEP – Good Experimental Practices) naleeft.

Deze erkenning wordt uitgereikt door de Federale Minister van Landbouw, op advies van het Erkenningscomité voor de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en na onderzoek van een aanvraagdossier en een audit van de instelling-aanvrager. VCBT heeft dergelijke GEP-erkenning met het volgende toepassingsgebied.

Toepassingsgebied

Effect op werkzaamheid

Effect op kwaliteit

Fytotoxiciteit

Fungiciden

X

X

X

Groeiregulatoren

X

X

X

Insecticide/acaricide

 

X

X